7-мо издание на Џифони Македонија меѓународен филмски фестивал за млади од 12-17 Октомври 2019

7-мо издание на Џифони Македонија меѓународен филмски фестивал за млади од 12-17 Октомври 2019